Gdańskie Nieruchomości

Podwórka

ZPGM
program „Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta”

w ramach zintegrowanego programu “CZYSTA PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW GŁÓWNEGO MIASTA”.

Zakończono przyjmowanie wniosków do Programu.

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest uporządkowanie przestrzeni sąsiedzkich, czyli podwórek pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i prawnym poprzez promowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności. Zarządcy nieruchomości z obszaru Głównego Miasta zostali zobowiązani przez Gdańskie Nieruchomości do przekazania swoim wspólnotom propozycje podstawowego zagospodarowania podwórek.

Warunki uczestnictwa:

  1. Lokalizacja podwórka w obrębie Głównego Miasta
  2. Podjęcie uchwały o wydzierżawieniu terenu przyległego oraz przystąpieniu do programu ZPGM przez minimum 51% wspólnot mieszkaniowych danego podwórka

W ramach programu Gdańskie Nieruchomości zlecają wykonanie projektu zagospodarowania i finansują poniższe elementy funkcjonalne, uwzględniając potrzeby danego podwórka:

  • domknięcie podwórka od strony przestrzeni publicznej;
  • remont lub budowę altany śmietnikowej bądź półpodziemnych lub naziemnych silosów na odpady komunalne;
  • remont lub budowę dojazdu do punktu gromadzenia odpadów.

Projekt podlega konsultacji i uzgodnieniu ze współdzierżawcami i w przypadkach szczególnych (spójna inicjatywa sąsiedzka współdzierżawców z perspektywą skorzystania z innych źródeł dofinansowania) może zostać rozszerzony o dodatkowe elementy zagospodarowania. Gdańskie Nieruchomości pozyskają wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia na budowę oraz zrealizują opracowany projekt w zakresie podstawowym.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij