Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wsparcie przedsiębiorców w łagodzeniu skutków epidemii SARS-CoV-2.

W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi istotnymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej Miasto Gdańsk podjęło szereg działań zmierzających do wsparcia przedsiębiorców i zachowania tworzonych przez nich miejsc pracy.    

W całym okresie obowiązywania obostrzeń przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach miasta ubiegać się mogli o czasową obniżkę czynszu najmu, liczyć mogli także na wstrzymanie naliczania odsetek od należności czynszowych oraz rekompensat za koszty odzyskiwania należności.

Kontynuacją działań wspierających przedsiębiorców łagodzącą skutki pandemii jest Uchwała nr XXXVIII/981/21, podjęta z inicjatywy Gdańskich Nieruchomości, w dniu 26 sierpnia 2021 r., przez Radę Miasta Gdańska, (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 13 września 2021 r., poz. 3336), która umożliwia odstąpienie od obciążania przedsiębiorców i innych podmiotów należnościami ubocznymi powstałymi w związku z opóźnieniami w regulowaniu należności z tytułu użytkowania komunalnych lokali użytkowych.

Na mocy tej uchwały gdańscy przedsiębiorcy wnioskować mogą o umorzenie odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności należności z tytułu czynszu najmu i czynszu dzierżawnego komunalnych lokali użytkowych powstałych w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Umorzeniu na wniosek podlegają również rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( Dz. U. z 2021 roku, poz. 424) za okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Umorzenie nie dotyczy natomiast odsetek i rekompensat przysługujących od opłat za media. Udzielone przedsiębiorcom wsparcie stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Wsparcie udzielane jest na pisemny wniosek, do którego dołączyć należy:

1)      oświadczenie podmiotu o dotknięciu skutkami COVID-19;

2)      oświadczenie o uznaniu długu;

3)      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Pisemny wniosek wraz z załącznikami złożyć można w kancelarii Gdańskich Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74 lub w biurze podawczym właściwego obszaru administracyjnego. 

Przypominamy, że termin składania wniosków dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalu miasta przypada na 31 października 2021 r., który jest dniem wolnym od pracy, dlatego ostateczny termin składania wniosków upływa 2 listopada 2021 r.


               

Do pobrania
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
2021-09-28
pdf | 337,14 KB
Oświadczenie o uznaniu długu.pdf
2021-09-28
pdf | 177,63 KB
Oświadczenie podmiotu o dotknięciu skutkami COVID-19
2021-09-28
pdf | 187,7 KB
Uchwała XXXVIII-981-21RMG
2021-09-28
pdf | 529,11 KB
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij