Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Zawiejska 12 - oświadczenie

Oświadczenie Gdańskich Nieruchomości w sprawie złego stanu technicznego budynku przy ul. Zawiejskiej 12 w Gdańsku
zdjęcie 1
  1. Budynek przy ul. Zawiejskiej 12 jest wspólnotą mieszkaniową złożoną z dwóch lokali, z których jeden stanowiący 64% udziału jest własnością Pana Grzegorza Szewczyka. Drugi lokal stanowiący 36% udziału jest własnością Gminy Miasta Gdańska.
  2. Pan Szewczyk nabył lokal w kwietniu br., na rynku wtórnym od prywatnego właściciela. Kupując lokal Pan Szewczyk oświadczył, że „zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń, a także że lokal jest w stanie do kapitalnego remontu”. Poprzedni właściciel nabył go w roku 1977.
  3. Wszystkie działania dotyczące remontu budynku wymagają jednomyślnej decyzji wszystkich właścicieli. W latach wcześniejszych Gmina wnioskowała o zwiększenie funduszu remontowego w celu podjęcia prac remontowych, jednakże poprzedni właściciel nie wyrażał na to zgody.
  4. Stwierdzenie, że Gmina „nie ma pieniędzy na remont” jest nieprawdziwe. W ciągu roku Gmina Miasta Gdańska płaci na rzecz wspólnot mieszkaniowych kwotę  przekraczającą 15 mln zł z tytułu funduszu remontowego.
  5. W dniu 4 lipca 2018 r. na wniosek Pana Szewczyka, odbyła się interwencja u Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Komunalnej Pana Piotra Grzelaka. Na spotkaniu ustalono konieczność sporządzenia ekspertyzy będącej podstawą do przeprowadzenia remontu (w załączeniu skan protokołu). Tego samego dnia podjęta została jednomyślnie uchwała wspólnoty mieszkaniowej w tym zakresie (Pan Szewczyk i Gmina).
  6. W okresie ostatnich 3 lat, Gmina nie była obciążana przez Zarządcę (poprzedni właściciel prywatnego lokalu sam zarządzał budynkiem) kosztami utrzymania budynku. Podstawą do dokonywania płatności jest zawiadomienie o wysokości opłat wystawione przez Zarządcę. Zawiadomienie za okres od 2015 do 2018 wpłynęło do Gdańskich Nieruchomości w dniu 5.09.2018 r. (w załączeniu skan zawiadomienia z datą wpływu). W dniu 7.09.2018 r. należność została uregulowana.
  7. Stwierdzenie, że Zastępca Dyrektora Gdańskich Nieruchomości Pani Ewa Sienkiewicz, kilkadziesiąt razy dziennie dzwoni do Zarządcy w sprawie remontu, jest nieprawdziwe.
  8. Kolejne stwierdzenie, że Gmina ma na celu „uwolnienie terenu z innych właścicieli” jest również nieprawdziwe. Ze względu na objęcie tego obszaru rewitalizacją, Gminie przysługiwało prawo pierwokupu lokalu, który nabył Pan Szewczyk. Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu.
  9. Nieprawdziwe jest także stwierdzenie, że Gmina „wybrała swojego zarządcę”. Zgodnym działaniem Pana Grzegorza Szewczyka i przedstawiciela Gminy Miasta Gdańska, w dniu 27.04.2018 r. podpisano umowę o zarządzanie nieruchomością z biurem zarządzania nieruchomościami.
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij