Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Informacja w sprawie budynków przy ul. Podmiejskiej i ul. Małomiejskiej w Gdańsku

Informacja o działaniach z zakresu administrowania nieruchomościami, podejmowanych przez Gdańskie Nieruchomości, dotycząca budynków przy ul. Podmiejskiej i ul. Małomiejskiej w Gdańsku.

Gdańskie Nieruchomości mają na celu utrzymanie istniejącego zasobu, szczególnie gdy stanowi on wartość architektoniczną, dlatego też decyzje o rozbiórce podejmowane są po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków, jedynie w przypadku gdy szacowana wartość remontu przekracza wartość odtworzeniową budynku, lub gdy jego stan zagraża bezpieczeństwu ludzi. Kwalifikacja budynków jest na bieżąco analizowana i w zależności od zmiany stanu technicznego budynku, pogorszeniu z uwagi na czynniki niezależne od administratora (zdarzenia losowe, warunki atmosferyczne, dewastacje) lub poprawie (w ramach przeprowadzania niezbędnych prac remontowych) może ulec zmianie.

Budynek przy ul. Żuławskiej 12, został zakwalifikowany do wykwaterowania z uwagi na zły stan techniczny. Jeszcze w trakcie użytkowania, w częściowo zamieszkałym budynku, kilkukrotnie miały miejsce pożary. W wyniku licznych monitów mieszkańców, Rady Dzielnicy oraz z uwagi na pogarszający się stan techniczny budynek został ostatecznie wykwaterowany w 2018 r. Z uwagi na pogorszenie się stanu technicznego, Gdańskie Nieruchomości wystąpiły do Urzędu Miejskiego w Gdańsku z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę. Po rozpatrzeniu wniosku Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku udzielił pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Żuławskiej 12 w Gdańsku. Pomimo wielokrotnego zabezpieczania budynku w okresie od 24.04.2018 r. do 13.01.2019 r. przy ul. Żuławskiej 12 miało miejsce 5 pożarów, które znacząco osłabiły konstrukcje budynku powodując spękania ścian zewnętrznych, naruszenie stropów, klatek schodowych. W wyniku pożaru, który miał miejsce 13.01.2019 r., oraz przeprowadzanej akcji gaśniczej, naruszone zostały elementy konstrukcyjne budynku, co spowodowało jego niestabilność i bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną. Z uwagi na położenie nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, na podstawie art. 31 ust. 5 prawa budowlanego w dniu 15.01.219 r. Gdańskie Nieruchomości przystąpiły do rozbiórki nieruchomości, o czym pisemnie poinformowały Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku. Budynek przy ul. Podmiejskiej 11A, został zakwalifikowany do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny. Opinia techniczna PINB potwierdziła katastrofalny stan techniczny nieruchomości, stwierdzając m.in. pęknięcia i wybrzuszenia ścian oraz nadproży, widoczne ubytki cegieł, luźne elementy nadproży i gzymsu, wychylenie od pionu ścian i schodów, ugięcia stropów, skorodowanie belek stropowych dachu. W oparciu o opinię PINB oraz wnioski z przeglądów technicznych obiektu Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB (obecnie Gdańskie Nieruchomości) rozpoczął procedurę uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. W styczniu 2014 r. wystąpił do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wydanie opinii ze stanowiska konserwatorskiego co do planowanej rozbiórki. MKZ wydał opinię negatywną. Po uzupełnieniu dokumentacji m.in. o przywołaną opinię PINB, Miejski Konserwator Zabytków poinformował GZNK o konieczności przesunięcia terminu wydania opinii. Z uwagi na brak informacji zwrotnej, w ramach zapytania o wydanie opinii uzyskano informację, że uwagi na zmianę właściwości co do wydawania postanowień i opinii dot. rozbiórek obecnie kompetencje w sprawie posiada Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W następstwie pożaru i przeprowadzonej akcji gaśniczej, która miała miejsce 6.10.2018 r. naruszona została konstrukcja budynku, który z uwagi na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, chodniku i ruchliwej drodze stwarzał zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w jego pobliżu. W ramach prowadzonej akcji gaśniczej zrzucony został przez Straż Pożarną fragment budynku - narożnik, który uległ uszkodzeniu w wyniku pożaru. W związku z tym, na podstawie art. 31, ust. 5 prawa budowlanego w dniu 8.10.2018 r. Gdańskie Nieruchomości przystąpiły do rozbiórki nieruchomości. O rozpoczęciu rozbiórki powiadomiony został Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Nieruchomości przy ul. Podmiejskiej 11C i 11B, a także przy ul. Małomiejskiej 17-25 i 52, figurują w Gminnej Ewidencji Zabytków, dlatego ich rozbiórka podlega uzgodnieniom z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Gdańskie Nieruchomości wystąpiły z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę budynków przy ul. Podmiejskiej 11C i 11B, od którego rozpatrzenia zależne będą dalsze decyzje dotyczące przedmiotowych nieruchomości. Budynki przy ul. Małomiejskiej są sukcesywnie wykwaterowywane. Gdańskie Nieruchomości także wystąpiły do Konserwatora Zabytków, o pozwolenie na rozbiórkę wykwaterowanych już nieruchomości przy ul. Małomiejskiej 20,21 i 52. Konserwator wydał opinie negatywną. Gdańskie Nieruchomości ponowią wniosek, a do czasu jego rozpatrzenia sukcesywnie zabezpieczają przedmiotowe budynki.

Ponad 90 % zasobu, jakim administrują Gdańskie Nieruchomości stanowią budynki przedwojenne. Utrzymanie zasobu w należytym stanie technicznym oraz przeprowadzanie remontów w tego typu budynkach wymaga uzyskania niezbędnych zgód i zaangażowania znacznych środków finansowych. Gdańskie Nieruchomości podejmują szereg działań mających na celu nie tylko zachowanie istniejącego zasobu ale także poprawę ich stanu technicznego. Przykładem dbałości o zachowanie istniejącego zasobu jest realizowana obecnie procedura remontu budynku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków przy ul. Trakt św. Wojciecha 58. W ramach remontu przeprowadzone będą m.in. prace konstrukcyjne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie ścian od wewnątrz budynku. Przeprowadzony zostanie także remont dachu, piwnic i klatki schodowej obejmujący między innymi renowację posadzek oraz wymianę i/lub naprawę elementów drewnianych (stopni, podstopni, balustrad, drzwi wejściowych). Zakres prac obejmuje również wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i sanitarnej, odtworzenie lub wymianę stolarki. Remont elewacji przeprowadzony zostanie z odtworzeniem detali architektonicznych natomiast lokale mieszkalne, w ramach przeprowadzanych prac, zyskają nowy układ funkcjonalny. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 1 565 381,62 zł.

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij