Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Komunikat prasowy

Oświadczenie w sprawie działań pokontrolnych w Gdańskich Nieruchomościach.

Decyzją Dyrektora z dniem 1 lutego 2018 roku,  nastąpiło utworzenie Działu Audytu i Kontroli, w efekcie czego dotychczas rozproszone kompetencje kontrolne zostały zebrane w jednej komórce organizacyjnej. Szczegółowy proces wykonywania prac remontowych został poddany audytowi wewnętrznemu, który rozpoczął się w czerwcu 2018 r. W lipcu 2018 r. wprowadzone zostały pierwsze procedury w tym zakresie. Pod koniec 2018 r., po przyjęciu sprawozdania z audytu, czynności kontrolne były kontynuowane.

Wobec stwierdzenia możliwości wystąpienia okoliczności naruszenia prawa w zakresie wykonywania prac remontowych, Dyrekcja zakładu, w dniach 6.05.2019 r. i 14.05.2019 r., złożyła do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, celem ich sprawdzenia przez organy do tego uprawnione. Do zawiadomień dołączone zostały wszelkie dostępne materiały i dokumenty. Do czasu zakończenia prowadzonych postępowań, żadne dodatkowe informacje nie będą publikowane i udostępniane.

Podkreślić należy, że działalność Zakładu jest prowadzona w sposób transparentny i otwarty, czego potwierdzeniem była konferencja prasowa w dniu 8.03.2019 r. gdzie upublicznione zostały dokumenty kontrolne. W roku bieżącym, Gdańskie Nieruchomości dwukrotnie były kontrolowane również przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Gdańska. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonych kontroli.

Gdańskie Nieruchomości realizują na rzecz Miasta zadania w zakresie administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym. Realizacja programu modernizacji i remontów zasobu, wymaga podejmowania w sposób stały i kompleksowy działań o charakterze organizacyjnym, dzięki czemu zapewnione są właściwe efekty pomocy mieszkaniowej. W ostatnich 5 latach wyremontowanych zostało ponad 1000 mieszkań, które trafiły do osób oczekujących na pomoc.

 

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij