Gdańskie Nieruchomości

STOP - SMOG

STOP SMOG - poprawa efektywności energetycznej budynków.

W dniu 05.09.2022 r., w ramach Programu STOP SMOG, podpisane zostało porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasta Gdańska, na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Celem programu STOP SMOG jest dofinansowanie zadań związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń i poprawą jakości powietrza oraz poprawą efektywności energetycznej budynków. W ramach projektu Gdańskie Nieruchomości realizować będą przedsięwzięcia niskoemisyjne na rzecz najmniej zamożnych mieszkańców. Więcej informacji o programie https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

Całkowity koszt realizacji zadań termomodernizacyjnych będących przedmiotem porozumienia wynosi 3 798 226,54 zł., a dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujące 69 % kosztów kwalifikowanych, wyniesie 2 620 776,31 zł. Pozostałą część inwestycji, szacowaną łącznie na ponad 5,4 mln zł sfinansuje miasto. Porozumienie zawarte zostało do 31.12.2024 r.
W zakresie prac termomodernizacyjnych zaplanowana jest m.in. likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zmiana technologii grzewczej na ekologiczną, dzięki czemu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię do ogrzania nieruchomości, a więc także koszt ich utrzymania.

W ramach STOP SMOG w 45 budynkach gminnych zmieniony zostanie sposób ogrzewania wraz z modernizacją instalacji c.o i c.w.u, Obecne źródła ciepła wymienione zostaną na kotły gazowe służące do ogrzewania pomieszczeń i podgrzania wody lub na pompy ciepła. Modernizację przejdzie instalacja ogrzewania, a w części nieruchomości zaplanowany został także montaż paneli fotowoltaicznych, dodatkowo minimalizujących koszty użytkowania. We wszystkich budynkach wykonane zostaną prace termomodernizacyjne mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij