Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości i Lokali Użytkowych

Obsługa lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska odbywa się w Dziale Nieruchomości. Terenem działania jest obszar administracyjny Miasta Gdańska .

LOKAL NA START ZA ZŁOTÓWKĘ
PROGRAM MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk jest miastem przyjaznym biznesowi. Od lat wspiera zarówno dużych jak i małych przedsiębiorców.

W większości przypadków do prowadzenia działalności niezbędny jest lokal — lokal jako siedziba lub miejsce wykonywanej działalności. Dlatego Miasto postanowiło wesprzeć osoby, które po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą oferując im lokal za preferencyjną stawkę czynszu w ramach programu „LOKAL NA START ZA ZŁOTÓWKĘ”.

Precyzując pojęcie „podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą” skorzystano z definicji wg ZUS: „Podmiotem rozpoczynającym pierwszy raz działalność gospodarczą jest podmiot, który w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności.”

Prawo najmu lokalu użytkowego za złotówkę będą miały osoby prowadzące pierwszą działalność, w myśl powyższej definicji, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty rozpoczęły działalność gospodarczą.

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU

Przedsiębiorcom rozpoczynającym (w myśl definicji wg ZUS) po raz pierwszy działalność gospodarczą, zostaną zaproponowane preferencyjne stawki czynszu, które będą obowiązywać maksymalnie przez 36 miesięcy. Podmioty te wynajmując lokal w pierwszym roku ponosić więc będą głównie koszty utrzymania lokalu, gdyż czynsz kształtować się będzie na poziomie 1 zł za 1m2. Natomiast w drugim roku obowiązywania umowy najmu (przez okres 12 miesięcy) czynsz za lokal wynosić będzie 40% stawki czynszu zaoferowanej w pisemnym konkursie ofert, a w trzecim roku 70% stawki czynszu.

Co roku zostanie przygotowana pula lokali użytkowych z zasobu gminy, wolnych prawnie i fizycznie oraz niewymagających gruntownego remontu.

Osoby pragnące wziąć udział w Programie, powinny wybrać lokal z dedykowanej puli lokali, a następnie złożyć ofertę w konkursie lub wniosek o jego ogłoszenie.

Konkurs ofert odbywać będzie się na ogólnych zasadach obowiązujących w gminie.

Program „LOKAL NA START ZA ZŁOTÓWKĘ” realizowany jest zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (z późniejszymi zmianami).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Składając ofertę na najem lokalu należy w szczególności:

 • określić rodzaj działalności, jaką zamierza się prowadzić we wskazanym przez siebie lokalu oraz oferowaną wysokość stawki czynszu najmu, której wysokość nie może być niższa niż stawka określona w zaproszeniu do składania ofert,
 • dołączyć aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę np. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wykazać, że jest się podmiotem, który w okresie 12 (24, 36) miesięcy poprzedzających złożenie oferty rozpoczął działalność gospodarczą
 • złożyć oświadczenie, że nie jest się najemcą użytkowego lokalu komunalnego

STAWKA ZA LOKAL

Dla osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty rozpoczęły „pierwszą” działalność gospodarczą:

 • pierwszy rok najmu za 1 zł/m2
 • drugi rok najmu za 40% stawki zaoferowanej w konkursie
 • w trzecim roku najmu za 70% stawki zaoferowanej
 • po 36 miesiącach obowiązuje 100% stawki zaoferowanej

Ponadto pula lokali dostępnych w ramach Programu zostanie udostępniona (po ogłoszeniu przynajmniej jednokrotnie konkursu) także dla osób, które powyżej 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty rozpoczęły pierwszą działalność gospodarczą.

Dla osób prowadzących 2 lata działalność gospodarczą stawka za lokal wynosić będzie:

 • w pierwszym roku najmu lokalu - 40% stawki zaoferowanej
 • w drugim roku najmu lokalu - 70% stawki zaoferowanej
 • od trzeciego roku - 100% stawki zaoferowanej

Dla osób prowadzących 3 lata działalność gospodarczą stawka za lokal wynosić będzie:

 • w pierwszym roku najmu lokalu - 70% stawki zaoferowanej
 • od drugiego roku najmu lokalu - 100% stawki zaoferowanej

Najemca oprócz ww. stawek ponosić będzie koszty utrzymania lokalu.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

Program „LOKAL NA START ZA ZŁOTÓWKĘ” jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.

Podstawową korzyścią płynącą z udziału w Programie jest oszczędność środków finansowych, które przedsiębiorca może wykorzystać na:

 • modernizację lokalu do własnych potrzeb,
 • promocję i reklamę swojej działalności,
 • zakup narzędzi niezbędnych w pracy,
 • wypracowanie marki etc.

Lokale wytypowane do najmu, zlokalizowane są również w rejonach objętych rewitalizacją, co znacząco wpłynie na rozwój tych obszarów, zgodnie z założeniami opracowywanych programów rewitalizacji.

Program „LOKAL NA START ZA ZŁOTÓWKĘ” realizuje założenia Programów Operacyjnych: Innowacyjność i Przedsiębiorczość, Infrastruktura — w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij