Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu "Wspólne podwórko 2019"

Protokół z prac Komisji kwalifikująco-oceniającej do programu konkursowego „Wspólne podwórko 2019”,  wspierającego inicjatywy sąsiedzkie zagospodarowania terenów przyległych do nieruchomości budynkowych wspólnot mieszkaniowych.

W dniach od 18 marca do 11 kwietnia 2019 odbyły się posiedzenia poszczególnych członków Komisji, powołanej Zarządzeniem Dyrektora Gdańskich Nieruchomości SZB nr 19/2019 z dnia 22 lutego 2019. Komisja oceniła złożoną dokumentację projektową pod względem formalnym, merytorycznym, technicznym i architektonicznym.

 

Do programu konkursowego złożono 34 wnioski z dokumentacją projektową w tym:

8 wniosków zgodnych z regulaminem,

6 wniosków do uzupełnienia z przyczyn formalnych, zwrócono się do Wnioskodawców w terminie 08.04.2019r. o uzupełnienie tj. brak uchwały jednego z Wnioskodawców,  brak podpisów na kosztorysie, przedmiarze, nieokreślony na projekcie zakres wnioskowany do Wspólnego Podwórka, zgodnie ze złożonym przedmiarem.

20 wniosków odrzuconych z przyczyn merytorycznych, niezgodnych (łącznie lub osobno) z następującymi zapisami regulaminu:

§5 ust 1. Wsparcie realizacyjne nie przysługuje wnioskodawcy, który w założonym projekcie zagospodarowania wnętrza podwórzowego planuje wykonanie miejsc postojowych, miejsc parkingowych oraz placu manewrowego na powierzchni przekraczającej 60% terenu dzierżawy/współdzierżawy.

§5 ust 2. Wsparcie realizacyjne przysługuje wnioskodawcy, który w założonym  projekcie zagospodarowania wnętrza podwórzowego przewiduje zagospodarowanie wód opadowych na terenie podlegającym dzierżawie (in situ), zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z póź. zm.).

§5 ust. 8. Wsparcie realizacyjne w ramach Programu „Wspólne Podwórko 2019” nie przysługuje Wnioskodawcom, których zagospodarowanie zostało wykonane w ramach edycji Programu  „Wspólne Podwórko 2016, 2017, 2018”. 

 

UZASADNIENIE

Odrzucenia wniosków z tytułu §5 ust 2. Brak naruszenia gospodarki wodnej w objętym inwestycją obszarze nie oznacza zagospodarowania in situ wody opadowej spływającej z budynku i terenu. Przez zagospodarowanie wody opadowej na terenie inwestycji rozumie się co najmniej takie jednoznaczne zaprojektowanie i oznaczenie wyprofilowania terenu (spadków), aby wody opadowe skierowane były na odpowiednio przygotowany teren chłonny  (warstwy, przepuszczalne podłoża, roślinności odporna na czasowe zalewanie).

Do dnia 08.04.2019 czterech wnioskodawców uzupełniło dokumentację zgodne z wezwaniem
z dnia 2 kwietnia 2019r.

W związku z powyższym Komisja kwalifikująco - oceniająca  zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu programu „Wspólne podwórko 2019” dokonała kwalifikacjI przydziału punktowego 12  wnioskom.

W związku z mogącym wprowadzić w błąd Wnioskodawców sformułowaniem treści kryterium nr 5 załącznika nr 4 do regulaminu Wspólne Podwórko – 2019 (wielkość terenu objętego zagospodarowaniem w ramach programu Wspólne Podwórko 2019), a co za tym idzie brakiem możliwości rzetelnego i wiarygodnego ocenienia wszystkich wniosków w aspekcie niniejszego punktu, Komisja oceniająco - kwalifikacyjna jednomyślnie odstąpiła od oceny w zakresie przedmiotowego kryterium.

 

UZASADNIENIE

Złożone w ramach konkursu projekty charakteryzują się różnym sposobem określenia terenu objętego zagospodarowaniem. Część Wnioskodawców zaznaczała całość terenu dzierżawionego/ współdzierżawionego jako teren objęty zagospodarowanie, pomimo zaplanowania prac tylko na części przedmiotowego terenu. Część Wnioskodawców precyzyjnie określiła zakres terenu objętego zagospodarowaniem, wskazując konkretne miejsca (jednocześnie podając powierzchnię) prowadzenia prac na działkach dzierżawionych/współdzierżawionych.

Przeprowadzenie oceny wg ww. kryterium, w zaistniałej sytuacji, byłoby sprzeczne z założeniami konkursu, którego celem jest wspieranie inicjatyw sąsiedzkich (m.in. podjęcie decyzji o przystąpieniu do konkursu, zaangażowanie w przygotowanie projektu zagospodarowania, uzyskanie prawem wymaganych zgód i pozwoleń), poprawa jakości środowiska zamieszkania oraz tworzenie i utrzymanie przez mieszkańców estetycznych zapleczy podwórzowych.

Na podstawie analizy wniosków konkursowych, Komisja kwalifikująco – oceniająca stwierdziła, że kryterium nr 5 załącznika nr 4 do regulaminu Wspólne Podwórko – 2019 nie zostało przez wszystkich Wnioskodawców zinterpretowane w sposób jednoznaczny.

Mając na uwadze powyższe, Komisja o której mowa jw., podjęła decyzję o odstąpieniu od oceny
w zakresie przedmiotowego kryterium.

 

Poszczególne lokalizacje otrzymały od 65 do 5 punktów, w następujących przedziałach:

65pkt – 1 lokalizacja,

60 pkt – 3 lokalizacje,

55 pkt – 2 lokalizacje,

50 pkt – 1 lokalizacja,

45 pkt – 1 lokalizacja,

40 pkt – 1 lokalizacja,

30 pkt – 1 lokalizacja,

15 pkt – 1 lokalizacja,

  5 pkt – 1 lokalizacja.

 

Z uwagi na fakt, że w poszczególnych grupach punktowych znalazło się więcej niż jedna lokalizacja, Komisja ustaliła kolejność wykonania zagospodarowania, by w ramach posiadanych środków finansowych realizować założenia programowe konkursu. Przeprowadzone zostało losowanie w ramach każdej grupy punktowej. Losowanie odbyło się przy udziale Komisji kwalifikująco – oceniającej w składzie: Karolina Pacholska, Wioleta Holender, Piotr Trzciński, Paulina Borysewicz.

 

W wyniku losowania została przyjęta następująca kolejność realizacji zagospodarowania:

65 pkt

1.       Waryńskiego 13,14,15,16 – Danusi 4C,4D

60 pkt

1.       Aleja Wojska Polskiego 40,42,44 – Fitelberga 2,4- Chopina 35

2.       Ramułta 9 

3.       Grabowa 9 

55 pkt

1.       Jasna 3,5,7– Wesoła 8,10,12

2.       Kartuska 44,46

50 pkt

1.       Tysiąclecia 30A,B

45 pkt

1.       PCK 10

40 pkt

1.       Lendziona 4a,4bc,5a,5b

30 pkt

1.       Grobla III 1/6 – Szeroka 65,66

15 pkt

1.       Słowackiego 27

5 pkt

1.       Aleja Wojska Polskiego 15

 

Odrzucono z przyczyn formalnych:

1.       Podhalańska 4 - nieuzupełnienie dokumentacji pod względem formalnym do dnia 08.04.2019, nie dostarczono braku sprzeciwu z Wydziału Urbanistyki i Architektury

2.       Aleja Grunwaldzka 480 – nieuzupełnienie dokumentacji pod względem formalnym do dnia 08.04.2019, brak uzgodnienia ogrodzenia z GZDiZ

Odrzucono z przyczyn merytorycznych

3.       Nad Stawem 9 - odrzucone z tytułu §5 ust. 8, otrzymali wsparcie realizacyjne w ramach Wspólnego Podwórka 2016

4.       Żuławska 4 - odrzucone z tytułu §5 ust. 8, otrzymali wsparcie realizacyjne w ramach Wspólnego Podwórka 2018

5.       Partyzantów 54,56,58 - odrzucone z tytułu §5 ust. 1

6.       Wolności 1-1A 2 - odrzucone z tytułu §5 ust. 1

7.       Kościuszki 118A -  odrzucone z tytułu §5 ust. 1 i §5 ust. 2

8.       Warzywnicza 10A-E - odrzucone z tytułu §5 ust. 1 i §5 ust. 2

9.       Lendziona 15-16-17-18 - odrzucone z tytułu §5 ust. 1 i §5 ust. 2

10.   Długi Targ- Ograna 73-84- odrzucone z tytułu §5 ust. 1 i §5 ust. 2

11.   Strajku Dokerów 18 - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

12.   Strajku Dokerów 8 - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

13.   Ks. Góreckiego 9 - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

14.   Tysiąclecia 28AB - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

15.   Dworska 35 - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

16.   Aleja Zwycięstwa 44 - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

17.   Garncarska 10-16 - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

18.   PCK 5 - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

19.   Rybaki Dolne 1 - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

20.   Bydgoska 2 - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

21.   Targ Rybny 6a-c - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

22.   Dworska 33 - odrzucone z tytułu §5 ust. 2

Decyzją Komisji kwalifikująco-oceniającej do programu konkursowego „Wspólne podwórko 2019”,  wspierającego inicjatywy sąsiedzkie zagospodarowania terenów przyległych do nieruchomości budynkowych wspólnot mieszkaniowych, przyjęto 12 wniosków, zgodnie z wyżej przedstawioną kolejnością wykonania zagospodarowania w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu. 

 

Skład Komisji:

Karolina Pacholska

Paulina Borysewicz

Wioleta Holender

Piotr Trzciński

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij