Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Uproszczenia dla przedsiębiorców w postępowaniach na remonty lokali mieszkalnych

Wielu spośród naszych partnerów biznesowych wynajmujących miejskie lokale użytkowe, otrzymało już pomoc w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Przedsiębiorców. Nie mniej ważną dla nas grupą przedsiębiorców są firmy budowlane, które realizują z nami remonty mieszkań i modernizacje budynków. Do nich właśnie kierujemy pakiet ułatwień przetargowych.

Jednym z zadań Gdańskich Nieruchomości, jest systematyczna modernizacja zasobu, co pozwala na realizację polityki mieszkaniowej Miasta Gdańska.

Dlatego też, jako nasz wkład we wsparcie przedsiębiorców, a tym samym  zminimalizowanie negatywnych skutków epidemii SARS-CoV-2 w przestrzeni gospodarczej, przygotowaliśmy uproszczenia, dotyczące udzielania zamówień na remonty lokali. Uproszczenia umożliwią przystępowanie do naszych postępowań jeszcze większej liczbie podmiotów gospodarczych. Mniejszy zakres zamówienia, obniżona wysokość wadium czy częściowa płatność po realizacji poszczególnych etapów, ułatwi wykonawcy zachowanie płynności finansowej i bieżące regulowanie należności związanych z realizacją zadania.

1. Uruchamianie postępowań na remonty dla mniejszej ilości lokali w jednym postępowaniu - ograniczenie zakresu zamówienia umożliwi przystąpienie do procedury mniejszym firmom budowlanym.

2. Ograniczenie wymogu dysponowania personelem do wykonania zamówienia do niezbędnego minimum – ograniczamy wymagania dotyczące personelu do kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi. W przypadku wykonywania w ramach zadania robót specjalistycznych, np. instalacji gazowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne będzie również zapewnienie kierownika robót z uprawnieniami sanitarnymi a w przypadku robót elektrycznych, osoby z uprawnieniami do badania i pomiarów instalacji.

3. Zniesienie obowiązku przedkładania dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i zastąpienie ich oświadczeniem wykonawcy robót – mniej dokumentów ułatwi przystąpienie do procedury.

4. Obniżenie wartości wymaganego wadium do poziomu od 0,5% do 1,0% wartości zamówienia – mniejsza kwota wadium umożliwi bieżące dysponowanie środkami firmy.

5. Obniżenie wartości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 2,0% wartości brutto zamówienia (umowy) – mniej środków finansowych firmy zdeponowanych na naszym koncie ułatwi przedsiębiorcy zachowanie płynności finansowej.

6. Umowna możliwość płatności częściowych, np. po wykonaniu remontu poszczególnych lokali, nie po zrealizowaniu całej umowy – zapis w umowie gwarantujący wypłatę środków za część zadania, co poprawi płynności finansową wykonawcy i ułatwi mu realizację kolejnych etapów.

7. Umowna możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia – zapis w umowie umożliwiający przesunięcie terminu realizacji zadania w przypadkach, kiedy jego zachowanie nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub niezawinionych przez wykonawcę (np. związanych ze skutkami epidemii).

Wszystkie wprowadzone ułatwienia, spełniają wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami. Nie przewiduje się zmian w zakresie procedur odbiorowych i w zakresach nieprzewidzianych powyżej.

W piątek, 10.04.2020 r. ogłosiliśmy pierwszy przetarg na remonty lokali mieszkalnych w uproszczonej formule. Zamówienie dotyczy remontu lokali przy ul. Na Zaspę 25 lok. 4 i 53 lok. 3 i 3A w Gdańsku.

Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert.

-> https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-4663.htm 

Otwarcie ofert odbędzie się 28.04.2020 r. o godz. 11:15 na kanale Gdańskich Nieruchomości.

 -> https://www.youtube.com/channel/UCFnKvqlcVmuLgJuyS14LKSQ 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij