Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Rusza nabór do kolejnej edycji programu Gdańskie Otwarte Pracownie!

Na wynajem przeznaczono 4 lokale użytkowe, które pełnić będą rolę pracowni artystycznych, a jednocześnie miejsc integracji i rozwoju kulturalnego dla lokalnych społeczności.

To szansa dla  lokalnych artystów na zyskanie przestrzeni dla siebie i tworzenie miejsc spotkań mieszkańców z kulturą i sztuką. Mogą oni liczyć na preferencyjne warunki najmu, które zgodnie z Zarządzeniem Nr 2042/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości stawek bazowych najmu komunalnych lokali użytkowych, wyników badania rynku najmu lokali użytkowych i garaży za rok 2019 wynoszą:

-     10% stawki bazowej netto, tj. 2,94 zł/m2 - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu

-     30% stawki bazowej netto, tj. 8,83 zł/m2  - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu

W tej edycji na wynajem przeznaczono lokale użytkowe o powierzchniach od 12,75 do 48,41 m2 zlokalizowane przy ul. Do Studzienki 31, Glinki3, Na Zaspę 19 i Na Zaspę 34D.

Program uruchomiono dzięki współpracy Gdańskich Nieruchomości oraz Biura Prezydenta ds. Kultury w 2017 roku. W przyznanych dotychczas 13 pracowniach zlokalizowanych m.in. w Nowym Porcie, Wrzeszczu Górnym, Biskupiej Górce, na Oruni, Stogach czy Przeróbce, odbywają się wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne czy pokazy filmów.

Pisemne oferty na najem ww. lokali składać należy osobiście lub przez upoważnioną osobę w siedzibie Gdańskich Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku do dnia 10 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie (w jednej kopercie jedna oferta) opatrzonej napisem: „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM W PROGRAMIE „GDAŃSKIE OTWARTE PRACOWNIE” PRZY ULICY …………………………………………………….... POZ. WYKAZU .………….” (adres lokalu oraz nr pozycji na wykazie).

WAŻNE: W danej procedurze najmu oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę na jeden wybrany przez siebie lokal z opublikowanego wykazu. Złożenie większej liczby ofert przez jednego oferenta na jeden lokal lub na kilka lokali w tej samej procedurze powoduje odrzucenie wszystkich ofert tego oferenta.

Regulamin konkursu oraz aktualny wzór oferty dostępne są na stronie https://www.estategda.pl/nieruchomosci/dokumenty 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij