Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Publiczna oferta najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu 2020 r. II edycja.

Publiczna oferta najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu przez przyszłego najemcę, skierowana jest do umieszczonych na wykazie osób i rodzin, zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego ze względu na niskie dochody na rok 2020, które zadeklarują wykonanie remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt.

Publiczna oferta najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu przez przyszłego najemcę, skierowana jest do umieszczonych na wykazie osób i rodzin, zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego ze względu na niskie dochody na rok 2020, które zadeklarują wykonanie remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt.

W bieżącym roku zaplanowano dwie edycje PON. Właśnie ogłoszona została II edycja, z ofertą kolejnych 30 lokali przeznaczonych do remontu.

Druga edycja odbędzie się w dniach 31 sierpnia do 5 września 2020 r. W tym terminie na stronie www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl dostępna będzie interaktywna lista lokali przeznaczonych do najmu, zawierająca szkice i podstawowe dane o poszczególnych lokalach a także zakresie oraz szacunkowych kosztach remontu. Po zapoznaniu się z regulaminem Oferty, możliwe będzie skorzystanie z wyszukiwarki, umożliwiającej wybór lokali według powierzchni odpowiedniej dla wielkości gospodarstwa domowego przyszłego najemcy.

Wyniki II edycji Oferty ogłoszone będą 23.10.2020 r. na stronie www.nieruchomoscigda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Referatu Lokalowego WGK Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Przed uruchomieniem pierwszej edycji Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu, do wszystkich osób znajdujących się na liście oczekujących, pocztą tradycyjną wysłane zostały powiadomienia o terminach udostępnienia interaktywnej listy lokali na stronie internetowej w danym roku.

W okresie 5 dni, kiedy interaktywna lista dostępna jest na stronie internetowej, wszystkie osoby, do których skierowana jest oferta, mają możliwość wstępnego zapoznania się z wykazem lokali oraz wyboru maksymalnie 3 z nich. Po dokonaniu wyboru niezbędne jest poinformowanie o nim drogą mailową Wydziału Gospodarki Komunalnej, na adres email: wgk@gdansk.gda.pl Osoby nie posiadające dostępu do Internetu, z wykazem lokali zapoznać mogą się w formie papierowej w siedzibie Referatu Lokalowego WGK – budynek B przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem 58  323 69 09.

Po upływie ww. terminu, interaktywna lista zostanie usunięta ze strony internetowej.

Po dokonaniu wyboru lokali przez osoby zainteresowane Wydział Gospodarki Komunalnej wydaje propozycje zapoznania się ze stanem technicznym wybranych lokali wraz z ich adresami. Wydawanie propozycji następuje w okresie udostępnienia wykazu lokali na stronie internetowej i wysyłane zostaje na adres e-mail zainteresowanego. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu, otrzymają propozycje lokali w siedzibie Referatu Lokalowego WGK w dniu wyboru lokali. 

Przyszły najemca zobowiązany będzie do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, na podstawie porozumienia zawartego z Gdańskimi Nieruchomościami, które określać będzie zakres, warunki i termin wykonania remontu.

W zamian za remont lokalu, najemcy będzie przysługiwało zwolnienie z czynszu najmu, na czas jego realizacji, max. do  12-miesięczne oraz zwolnienie z wpłaty kaucji zabezpieczającej.

Interaktywna lista lokali II edycji PON 2020 r., harmonogram i szczegóły Oferty a także wyniki pierwszej edycji znajdują się na stronie https://lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl/ 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij