Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Sesja Rady Miasta Gdańska 28.03.2019 r. - oświadczenie

Oświadczenie w sprawie kwestii dotyczących Gdańskich Nieruchomości poruszanych podczas sesji Rady Miasta Gdańska.

Realizowane przez Gdańskie Nieruchomości zadania w zakresie polityki mieszkaniowej Miasta, wymagają stosowania procedur kontrolnych, również tych zlecanych wewnątrz jednostki. W celu ich wzmocnienia decyzją Dyrektora w dniu 1 lutego 2018 roku, nastąpiło utworzenie Działu Audytu i Kontroli. Dotychczas rozproszone kompetencje kontrolne zostały zebrane w jednej komórce organizacyjnej.

Obowiązki kierownika nowoutworzonego działu zostały powierzone pracownikowi w wyniku rekrutacji wewnętrznej na czas określony od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r. W dniu 27.12.2018 r. został on poinformowany, że powierzenie obowiązków na stanowisku kierownika nie będzie kontynuowane oraz że wszczęta procedura wypowiedzenia umowy o pracę.  Wynikało to wprost z likwidacji stanowiska Audytora Wewnętrznego, na którym pracownik był zatrudniony przed zmianami organizacyjnymi i utworzeniem Działu Audytu i Kontroli.

Zgodnie z przepisami prawa pracy przeprowadzono konsultacje ze związkami zawodowymi. Zatrudnienie pracownika ustanie z dniem 30 czerwca 2019 roku, co wiązać się będzie także z wypłatą odprawy pieniężnej z tego tytułu w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Stanowi to dopełnienie obowiązków pracodawcy zgodnie z prawem.

Nieprawdziwe jest stwierdzenie Radnego Miasta Gdańska z Prawa i Sprawiedliwości, że pracownik został zwolniony w związku z wykryciem rzekomych nieprawidłowości. Sprawozdanie ze zleconego audytu zostało zaprezentowane i upublicznione przez Dyrekcję zakładu na konferencji prasowej.

Działania kontrolne w Gdańskich Nieruchomościach są realizowane w sposób ciągły, jako element prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem zakładu, zarówno wewnętrznie, jak i przez Prezydenta Miasta.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij