Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Rzeźnicka 43 – zakres zrealizowanych prac modernizacyjnych w latach 2015 – 2020.

Informacja prasowa dotycząca działań remontowych i modernizacyjnych podejmowanych dla budynku przy ul. Rzeźnickiej 43.

W planach remontowych i rewitalizacyjnych Gdańskich Nieruchomości, w ramach administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, na najbliższe lata ujętych zostało kilkadziesiąt budynków, w różnych lokalizacjach miasta. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gdańskie Nieruchomości realizują modernizację 47 budynków na 4 obszarach Gdańska. Dla poszczególnych obszarów przewidziany został różny zakres prac remontowych, w tym również kompleksowa modernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i układu funkcjonalnego przestrzeni. We wszystkich budynkach wykonana zostanie izolacja, remont elewacji oraz wymiana stolarki w częściach wspólnych nieruchomości. Działania rewitalizacyjne rozpoczęliśmy w 2019 r. realizacją kompleksowego remontu trzech lokali przeznaczonych na działania społeczne. Działające na Dolnym Mieście Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin, Youth Point w Nowym Porcie oraz Centrum Wsparcia Seniora przy ul. Biskupiej to miejsca, które już służą mieszkańcom jako przestrzeń integracji, wsparcia czy rozwoju talentów. W 2020 roku planowane jest rozpoczęcie pracy inwestycyjnych we wszystkich 47 budynkach objętych rewitalizacją. Rewitalizacja to nie jedyny projekt, który w ramach realizacji polityki mieszkaniowej Miasta realizujemy. W bieżącym roku wykonaliśmy już remont ponad 50 lokali mieszkalnych, które trafiły do najemców. Kolejnych 50 jest w trakcie prac a dla następnych kilkudziesięciu opracowujemy niezbędną dokumentację. Rozpoczęliśmy już także poszukiwanie wykonawców dokumentacji projektowej dla pierwszych budynków w ramach kompleksowych modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i użytkowych. Modernizujemy także infrastrukturę związaną z realizacją zadań polityki społecznej.

W końcowej fazie realizacji jest pełna termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Trakt św. Wojciecha 58, w którym już wkrótce w komfortowych warunkach zamieszka 6 rodzin.

Kolejnym rozpoczętym już działaniem jest modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Wajdeloty 4 i Aldony 7, które już wkrótce odzyskają świetność. W zakresie prac znajduje się m.in. remont elewacji, dachu i wymiana stolarki.

Planując kolejne inwestycje bierzemy pod uwagę zarówno zakres niezbędnych prac, a co za tym idzie wysokość niezbędnych nakładów finansowych, jak i potrzeby mieszkańców.

W sprawie działań remontowych budynku mieszkalnego przy ul. Rzeźnickiej 43 informujemy, iż w latach 2015 -2020 poza pracami w ramach bieżącej konserwacji, wykonane zostały także prace modernizacyjne, w tym również zmiana sposobu ogrzewania nieruchomości.

Modernizacja zasobu oraz jego bieżące utrzymanie wymaga ponoszenia znacznych nakładów finansowych i szczegółowego planowania inwestycji. Czynsze wnoszone przez mieszkańców nie pokrywają bieżących potrzeb remontowych, dlatego modernizacje dotowane są ze środków własnych Gminy oraz innych źródeł, np. środków unijnych czy WFOŚ. W ramach takiego typu dofinansowania zmieniliśmy dotąd sposób ogrzewania w ponad 300 lokalach mieszkalnych i użytkowych. W ramach dofinansowanie dla Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10, realizujemy także projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, należącej do Gminy Miasta Gdańska. Działania te mają charakter kompleksowy, ich zadaniem jest poprawa efektywności energetycznej obiektów, a będą polegały na realizacji zadań termomodernizacyjnych, wynikających z rekomendacji audytów energetycznych..

W zasobie Gdańskich Nieruchomości znajduje się niemal 15 tys. lokali mieszkalnych, z czego ponad 3 tys. wynajętych jest w ramach najmu socjalnego, gdzie wysokość stawki za 1 m² wynosi 2,40 zł.

Opłaty z tytułu najmu socjalnego, dla lokalu wielkości 35 m² wynoszą 72,30 zł, pozostałe koszty wynikają z tytułu opłat eksploatacyjnych, tj.  zużycia wody czy ogrzewania. Dla całego budynku, należność z tytułu czynszu najmu (bez opłat za media) w skali roku wynosi 22 479,38 zł, natomiast nakłady poniesione w ostatnich 5 latach, tytułem prac remontowych i konserwacyjnych dla tego budynku wynosiły ponad 130 tys. zł.

Ponadto, na przełomie 2018/2019 roku, w ramach programu KAWKA dla Pomorza, przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gdańskie Nieruchomości dokonały zmiany sposobu ogrzewania w 51 budynkach, w tym w budynku przy ul. Rzeźnickiej 43 poprzez podłączenie go do miejskiej sieci ciepłowniczej. Koszt kompletnego zadania modernizacji instalacji dla tej nieruchomości obejmował m.in. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych oraz rozbiórki pieców kaflowych w lokalach, wraz z wszelkim pracami towarzyszącymi wyniósł 532 173, 00 zł, w tym kwota dofinansowania w WFOŚ i GW 77 732, 00 zł.

Począwszy od roku 2015, w budynku wykonano następujące prace remontowe: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie i zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropów ceramicznych nośnych nad piwnicą, roboty izolacyjne piwnic - ściany i posadzki oraz naprawa pęknięć i uzupełninie ubytków, wykonanie nowych studzienek przy oknach piwnicznych, wymiana stolarki okiennej w otworach okiennych ścian piwnic i na pozostałych kondygnacjach, obróbki blacharskie, naprawę pęknięć i uzupełnienie ubytków w ścianach zewnętrznych budynku, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie opaski betonowej wokół budynku oraz koryt betonowych odprowadzających wody opadowe, uszczelnienie ścian piwnic, remont komórek, wykonanie zaleceń kominiarskich na łączną kwotę 133 856, 42 zł.

Odnosząc się do kwestii zawiadomienia zaznaczyć należy, że mieszkańcy budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska nie wnoszą płat tytułem funduszu remontowego. Lokatorzy zasobu gminnego, ze względu na jego charakter (pomoc mieszkaniowa gminy skierowana jest do osób o niższych dochodach, w tym uprawnionych do pomocy socjalnej), obciążani są według stawek określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska. Środki na remonty zasobu weryfikowane są biorąc pod uwagę pilność prac w kontekście całego zasobu gminnego. Podstawowym źródłem finansowania wykonywanych prac są wpływy pochodzące z czynszów najmu, a w przypadku tej konkretnej nieruchomości dodatkowym wsparciem była również uzyskana dotacja z WFOŚ.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij