Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY: Kierownik Działu Utrzymania Technicznego i Porządku

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Utrzymania Technicznego i Porządku.

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym;
 • Znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo budowlane;
 • Znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych;
 • Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet office);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Uprawnienia budowlane.

III. Zakres zadań:

Do głównych zadań na tym stanowisku należy kierowanie działem w zakresie:

 • Realizacji zadań remontowych lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • Wykonywania prac konserwacyjnych oraz usuwania awarii i ich skutków;
 • Wykonywania przeglądów urządzeń zabawowych i ich konserwacji;
 • Przygotowania dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych;
 • Utrzymania czystości i porządku w budynkach gminnych oraz na terenach do nich przynależnych.

  IV. Kandydatom oferujemy:

  • Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy - po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
  • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
  • Specyfika pracy: praca w terenie oraz praca biurowa, związana z realizacją zadań;
  • Wynagrodzenie miesięczne brutto w przedziale 7.000,00 –  8.500,00 zł, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
  • Inne świadczenia uzależnione od efektów wykonywanych zadań;
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”trzynastka”;
  • Przewidywalny termin zatrudnienia: marzec 2022 r.

  V. Wymagane dokumenty:

  Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

  • List motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (art.22¹ Kodeksu Pracy);
  • Kserokopie świadectw pracy;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których umowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1282 z późn.zm.) jest zobowiązany złożyć  kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie nauki w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  • Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku pracy, na podstawie, którego świadczona była praca, w szczególności za granicą.

  VI. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

  • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty;
  • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

  W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskich Nieruchomościach przekroczył 6%.

  Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Gdańskich Nieruchomości (pokój nr 8), w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:
  Gdańskie Nieruchomości
  ul. Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk

  z następującą adnotacją: "Nabór na stanowisko Kierownika Działu Utrzymania Technicznego i Porządku",
  w terminie do 28.01.2022 r. (decyduje data wpływu do Gdańskich Nieruchomości).

  Wynik naboru zostanie zamieszczony na stronach http://bip.nieruchomoscigda.pl, http://www.nieruchomoscigda.pl i na tablicy informacyjnej Gdańskich Nieruchomości.

  Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

  VII. Klauzula informacyjna

  • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) są Gdańskie Nieruchomości  z siedzibą przy ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 z późn. zm.).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Podanie przez Państwa innych danych, nie określonych  w ww. przepisach jest dobrowolne i zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Tak wyrażoną zgodę można odwołać w każdym czasie.
  • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
  • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Oferty nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów są przechowywane maksymalnie 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji a pozostałe niezwłocznie niszczone. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) pięciu najlepszych kandydatów wpisywane  są do protokołu z wyboru kandydata. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1282 z późn.zm.) dane  kandydata wybranego w procesie rekrutacji (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania)  upublicznione będą przez 3 miesiące na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej BIP Gdańskich Nieruchomości.
  • Podane dane osobowe nie będą przekazane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.
  • Szczegółowych informacji odnoszących się przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować  się osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą elektroniczną na adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl oraz dedykowany formularz kontaktowy na stronie www.nieruchomoscigda.pl.
  piksel

  Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

  zamknij