Gdańskie Nieruchomości

Podwórka

Cykliczny program konkursowy “Wspólne podwórko” dla wszystkich podwórek w Gdańsku.

Do programu można przystąpić do dnia 15.03.2019 r., składając wymagane dokumenty.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnej odsłonie konkursu “Wspólne podwórko”, którego zadaniem jest dofinasowanie działań obywatelskich ukierunkowanych na dbałość o środowisko mieszkaniowe. Maksymalna kwota dofinansowania do zagospodarowania, remontu podwórka to 75 000 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie tytułu prawnego do terenu (dzierżawa / współdzierżawa), opracowanie projektu zagospodarowania, kosztorysu wraz z przedmiarem prac, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz otrzymanie wszystkich niezbędnych pozwoleń wynikających z przepisów budowlanych.

Jaki jest cel programu?

Celem jest "jest wspieranie działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania, a także animowanie budowy kapitału społecznego poprzez wspólne projektowanie, realizowanie i przejmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką".

Co to oznacza w praktyce?

Miasto Gdańsk we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi nieustannie dąży do przekazywania terenów przyległych tym, którzy z nich faktycznie korzystają, czyli najbliższym mieszkańcom. To właśnie mieszkańcy decydują o zagospodarowaniu terenu – czy będzie to teren rekreacyjny, miejsce do zabawy dzieci, czy plac postojowy dla samochodów. Zadaniem Programu jest pomoc w realizacji tych zamierzeń. Pomoc ta może przybierać formę porad, mediacji, organizacji, a także wsparcia finansowego.

Program kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych oraz współwłaścicieli nieruchomości, którzy dzierżawią lub współdzierżawią podwórko i chcą je zagospodarować.

Warunki uczestnictwa:

Szczegółowe warunki znajdą Państwo w aktualnym Regulaminie Konkursu .
Są to między innymi:

 1. Współdzierżawa lub dzierżawa podwórka
 2. Wniosek zgłoszeniowy wraz z załączoną prawomocną uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub innych podmiotów o przystąpieniu do programu Wspólne Podwórko. W przypadku współdzierżawy wniosek i uchwały złożyć muszą wszyscy współdzierżawcy – wzór wniosków, uchwał i innych dokumentów znajdą Państwo w sekcji dokumenty do pobrania.
 3. Wkład własny wnioskodawców:
  • projekt zagospodarowania wraz z wymaganymi prawem zgłoszeniami, pozwoleniami, odstępstwami etc.,
  • przedmiar robót,
  • aktualny szczegółowy kosztorys inwestorski,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonana przez osobę legitymującą się stosownymi uprawnieniami
 4. Maksymalna wysokość wsparcia realizacyjnego może wynieść 75.000 zł wartości brutto projektowanego zagospodarowania zaplecza podwórzowego. Projekt zagospodarowania można podzielić na etapy realizacyjne.
 5. W ramach realizacji projektu wykonane mogą być prawie wszystkie elementy zagospodarowania terenu - wyłączeniu podlegają: złożone, wielofunkcyjne lub elektryczne urządzenia zabawowe, posągi, wodotryski, zbiorniki wodne i elementy kultu religijnego.

Złożone wnioski wraz z załączoną dokumentacją będą podlegały ocenie Komisji, która w ciągu miesiąca od dnia zamknięcia terminu składania wniosków ogłosi listę podwórek wybranych do realizacji. Następnie Gdańskie Niercuhomości przygotują i ogłoszą zamówienie publiczne, wyłonią wykonawcę robót, który pod nadzorem przedstawicieli: Gdańskich Nieruchomości i wnioskodawców wykona zaprojektowaną rewaloryzację.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij