Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. technicznych w zespole planowania

Jesteśmy ważnym podmiotem na rynku nieruchomości, zarządzając ponad 17 tys. lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykonujemy zadania w zakresie administrowania, obsługi technicznej, finansowej oraz inwestycyjnej gminnego zasobu nieruchomości.
Chcesz pracować na rzecz Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska, lubisz pracę z ludźmi i nie boisz się ciekawych wyzwań zawodowych – dołącz do naszego zespołu.
DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. technicznych w zespole planowania.

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie  (preferowane z zakresu budownictwa lub inżynierii środowiska);
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365;
 • Min. 3 letni staż pracy;
 • Znajomość przepisów branżowych (m in. Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa Prawo Budowlane, pozostałe ustawy i rozporządzenia branżowe)
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Prawo jazdy kat. B;
 • Doświadczenie w zakresie administrowania nieruchomościami;
 • Chęć rozwoju i poszerzenia swojej wiedzy;

III. Zakres zadań:

Do głównych obowiązków na stanowisku należy:

 • Planowanie zadań modernizacyjnych i remontowych realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości;
 • Przygotowanie zleceń wewnętrznych wraz z opracowaniem harmonogramów i zabezpieczenia finansowego dla realizacji zadania;
 • Opiniowanie wniosków dotyczących projektów remontów i modernizacji obiektów w zakresie określenia rzeczywistych potrzeb remontowych, zakresu zadania oraz szacunkowych kosztów realizacji inwestycji;
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zbierania potrzeb modernizacyjnych i remontowych obiektów;
 • Przygotowanie i kontrola nad realizacją postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
 • Prowadzenie rejestru umów realizowanych/zawieranych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
 • Uczestniczenie w sporządzaniu planów remontów budynków Gminnych;
 • Sprawdzenie ofert złożonych przez wykonawców w przetargach publicznych;
 • Prowadzenie ewidencji uchwał wspólnot dotyczących remontów lokali;
 • Bieżące monitorowanie statusu prowadzonych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem powstałych opóźnień;

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnych);
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie, związana z realizacją zadań;
 • Możliwość udziału w grupowym ubezpieczeniu na życie i zdrowie;
 • Możliwość dofinansowania okularów korekcyjnych;
 • Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2024 r.

V. Warunki finansowe:

 • Miesięczne wynagrodzenie brutto w przedziale 5.100,00 - 6.100,00 złotych, w zależności od doświadczenia i kompetencji;
 • Benefity płacowe:

1)     nagroda za realizację celów rocznych, stanowiąca do 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto,

2)     uznaniowa roczna nagroda pieniężna za szczególne zaangażowanie,

3)     dodatek specjalny z tytułu powierzenia dodatkowych zadań,

4)     nagroda jubileuszowa.

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”trzynastka” stanowiąca 8,5% wynagrodzenia rocznego brutto (ok. jednomiesięczne wynagrodzenie brutto);
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłaty do FitProfit, do wypoczynku dla pracownika).

VI. Wymagane dokumenty:
Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

 • List motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (art.22¹ Kodeksu Pracy);
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których umowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest zobowiązany złożyć  kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie nauki w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku pracy, na podstawie, którego świadczona była praca, w szczególności za granicą.

VII. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty;
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskich Nieruchomościach przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać:

 • osobiście w kancelarii Gdańskich Nieruchomości, ul. Dyrekcyjna 7, w zamkniętych kopertach z następująca adnotacją: "Stanowisko ds. technicznych w zespole planowania",
 • lub przesłać na adres: Gdańskie Nieruchomości, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
  z następującą adnotacją: "Stanowisko ds. technicznych w zespole planowania",
 • lub elektronicznie poprzez formularz eRecruiter - APLIKUJ

w terminie do 28.06.2024 r. (decyduje data wpływu do Gdańskich Nieruchomości).

Wynik naboru zostanie zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskich Nieruchomości oraz Gdańskich Nieruchomości i na tablicy informacyjnej Gdańskich Nieruchomości.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

VIII. Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) są Gdańskie Nieruchomości z siedzibą przy ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530). 
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Podanie przez Państwa innych danych, nie określonych  w ww. przepisach jest dobrowolne i zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Tak wyrażoną zgodę można odwołać w każdym czasie.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Oferty nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów są przechowywane maksymalnie 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji a pozostałe niezwłocznie niszczone. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) pięciu najlepszych kandydatów wpisywane  są do protokołu z wyboru kandydata. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) dane  kandydata wybranego w procesie rekrutacji (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania)  upublicznione będą przez 3 miesiące na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskich Nieruchomości.
 • Podane dane osobowe nie będą przekazane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.
 • Szczegółowych informacji odnoszących się przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować  się osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą elektroniczną na adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl oraz dedykowany formularz kontaktowy na stronie internetowej Gdańskich Nieruchomości.
Do pobrania
wzór oświadczenia
2024-06-13
doc | 32,5 KB
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij