Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

„REWITALIZACJA DOLNEGO MIASTA, PLACU WAŁOWEGO I STAREGO PRZEDMIEŚCIA W GDAŃSKU”

Rewitalizacja to metoda rozwiązywania złożonych problemów społeczno- gospodarczych i przestrzennych. Przeprowadzana jako wieloletni, interdyscyplinarny proces, stanowi element zrównoważonej polityki miejskiej. Proces rewitalizacji nastwiony jest na trwałą poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wymagających wsparcia. Działania podejmowane w ramach programu to m.in. modernizacja budynków komunalnych, przebudowa dróg wraz z rozbudowa infrastruktury podziemnej i zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zadania Gdańskich Nieruchomości w ramach Rewitalizacji obejmują działania inwestycyjne związane z modernizacją budynków mieszkalnych oraz lokali na działania społeczne. W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji remontom w różnym zakresie poddanych zostanie 45 budynków mieszkalnych na czterech obszarach rewitalizacyjnych, m.in. Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia.

Na terenie Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia działaniom rewitalizacyjnym zostanie poddane 10 budynków i 1 lokal użytkowy. Przeznaczonego na działania społeczne przy ul. Radnej 3/2.

Przewidywany koszt kompleksowych remontów 10 budynków: 4 301 220,73zł.

Budynki objęte Gminnym Programem Rewitalizacji:

  • ul. Dolna Brama 4
  • ul. Dolna Brama 6
  • ul. Królikarnia 1
  • ul. Królikarnia 2
  • ul. Plac Wałowy 5
  • ul. Plac Wałowy 5a
  • ul. Plac Wałowy 9
  • ul. Pod Zrębem 5B
  • ul. Pod Zrębem 7
  • ul. Pod Zrębem 8

REALIZACJE

Realizacja lokalu z przeznaczeniem na działania społeczne.
ul. Radna 3/2

Pierwszym zadaniem jakie zrealizowaliśmy w 2019r. w ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia to przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. Prowadzonego przez fundacje FOSA przy ul. Radnej 3/2, wraz z wyposażeniem i umeblowaniem oraz montażem.

W wyniku gruntownego remontu w lokalu powstały sale do pracy z dziećmi i terapii indywidualnej oraz kuchnia terapeutyczna. Pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do pracy z rodziną. Remont objął m.in. renowację i naprawę stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścian. Wykonaliśmy także podwieszany sufit w lokalu. Konieczne było wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej w raz z montażem urządzeń. Wykonaliśmy również instalację wodociągowa oraz kanalizacyjną wraz z białym montażem.

Na potrzeby podopiecznych zamontowaliśmy platformę dla transportu osób z niepełnosprawnościami.

ul Radna 3/2

Zakończenie prac: marzec 2019 r.
Wykonawca prac: Janusz Bogdan „Bolek i Lolek”

Remonty budynków mieszkalnych.
ul. Plac Wałowy 5A

Pierwszym rewitalizowanym budynkiem w ramach Rewitalizacji była kamienica przy ul. Plac Wałowy 5A.

Prace modernizacyjne objęły m.in. wykonanie termoizolacji z uzupełnieniem ubytków w murach i remont elewacji z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej, w częściach wspólnych budynków.

ul Plac Wałowy 5A

Koszt realizacji: 207 451,50 zł
Zakończenie prac: maj 2021 r.
Wykonawca prac: Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski.

ul. Pod Zrębem 7 i 8
ul. Pod Zrębem 7 i 8

W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac I kwartał 2022 r.
Koszt realizacji: 1 555 636,97 zł.
Wykonawca prac: Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski.

Dolne Miasto - budynki komunalne
Dolne Miasto - budynki komunalne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Logo fundusze
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij