Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

„Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”

Gdańskie Nieruchomości przystąpiły do realizacji zadania polegającego na przebudowie lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin przy ul. Radnej 3/2, wraz z wyposażeniem i umeblowaniem oraz ich montażem.

Wykonawcą prac jest firma „Bolek i Lolek”. Umowa została podpisana 12.12.2018 r.

Zakres robót obejmuje między innymi:

 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie otworu w miejscu istniejącego okna na drzwi z nadświetlem,
 • wykonanie otworu między pomieszczeniami sal terapii grupowej i rodzinnej,
 • renowacja i naprawa stropu nad piwnicą oraz wykonanie nowej posadzki w piwnicy,
 • remont ścian,
 • wykonanie sufitów podwieszanych,
 • montaż ściany mobilnej,
 • wykonanie nowych nadproży w otworach drzwiowych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż schodów stalowych od strony podwórza,
 • montaż platformy dla transportu osób niepełnosprawnych,
 • wykonanie nowej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji wraz z białym montażem,
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
 • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie instalacji wewnętrznej gazu,
 • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem urządzeń,
 • wykonanie instalacji teletechnicznych.

Stan przed realizacją::

W trakcie realizacji::

Stan po realizacji::

W dniu 10.09.2018 r. Gdańskie Nieruchomości podpisały umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i modernizację elementów ośmiu budynków gminnych mieszczących się przy ul. Dolna Brama 4, 6, Królikarnia 1, 2, Plac Wałowy 2, 5, 9, Pod Zrębem 5B oraz aktualizację dokumentacji technicznej budynku przy ul. Pod Zrębem 7, 8, a także sprawowanie nadzorów autorskich.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Budynki zostaną objęte remontami dotyczącymi m.in. wykonania izolacji wraz z uzupełnieniem ubytków w murze, wykonania drenażu zewnętrznego przy ścianach, wykonania remontu elewacji budynku wraz z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej w częściach wspólnych budynku, zewnętrznego docieplenia ścian i przebudowy wejść do budynków.

Dolne miasto - budynki komunalne
Dolne miasto - budynki komunalne

W związku z dużym zakresem prac remontowych w budynku Plac Wałowy 2, związanych m.in. z ustabilizowaniem bryły budynku poprzez mikropalowanie, budynek został wyłączony z programu Rewitalizacji Dolnego Miasta, a środki przeznaczone na ten cel zostały przesunięte na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku Łąkowa 20. Budynek przy Placu Wałowym 2 został wytypowany do kompleksowego remontu w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij