Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

„REWITALIZACJA NOWEGO PORTU Z TWIERDZĄ WISŁOUJŚCIE W GDAŃSKU”

Rewitalizacja to metoda rozwiązywania złożonych problemów społeczno - gospodarczych i przestrzennych. Przeprowadzana jako wieloletni, interdyscyplinarny proces, stanowi element zrównoważonej polityki miejskiej. Proces rewitalizacji nastwiony jest na trwałą poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wymagających wsparcia. Działania podejmowane w ramach programu to m.in. modernizacja budynków komunalnych, przebudowa dróg wraz z rozbudowa infrastruktury podziemnej i zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zadania Gdańskich Nieruchomości w ramach Rewitalizacji obejmują działania inwestycyjne związane z modernizacją budynków mieszkalnych oraz lokali na działania społeczne. W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji praca remontowym, w różnym zakresie, poddanych zostanie 45 budynków mieszkalnych na czterech obszarach rewitalizacyjnych, m.in. w Nowym Porcie.

Na terenie Nowego Portu w ramach działań rewitalizacyjnych zaplanowane zostały remonty 10 budynków mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego, przeznaczonego na działania społeczne.

Budynki objęte Gminnym Programem Rewitalizacji:
  • ul. Na Zaspę 34C
  • ul. Na Zaspę 34D
  • ul. Rybołowców 1
  • ul. Rybołowców 8
  • ul. Wilków Morskich 5
  • ul. Strajku Dokerów 17A
  • ul. Strajku Dokerów 18A
  • ul. Strajku Dokerów 19A
  • ul. Wolności 12
  • ul. Wolności 17

Zadanie zostało zrealizowane z końcem 2021 roku.

Wszystkie budynki zostały objęte remontami w zakresie wykonania izolacji poziomej i pionowej, remontem elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. W tym przywrócenie oryginalnych podziałów. Prace objęły również remont drzwi i schodów oraz naprawę ubytków i spękań murów zewnętrznych.

Koszt kompleksowych remontów 10 budynków wyniósł 5 306 098,43 zł.

REALIZACJE

Realizacja lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działania społeczne.

ul. Na Zaspę 53

Działania rewitalizacyjne w Nowym Porcie zaczęliśmy od przebudowy lokalu użytkowego przy ul. Na Zaspę 53. Pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb Stowarzyszenia Youth Point. To miejsce, gdzie młodzi członkowie Stowarzyszenia 180 Stopni oraz mieszkańcy rozwijać mogą swoje pasje i talenty, a także możliwości społeczne i emocjonalne. Wsparciem objęci są również rodzice członków grup socjoterapeutycznych. Lokal został przez nas kompleksowo wyremontowany, wyposażony i umeblowany. Miejsce dla młodych po wykonaniu kompleksowego remontu przekazaliśmy Stowarzyszeniu w czerwcu 2019 r. W zakresie prac było m.in.: wykonanie wewnętrznych ścian działowych, montaż sufitu podwieszanego, wykonanie nowej posadzki oraz instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewania, elektrycznej i teletechnicznej oraz kompleksowe wyposażenie kuchni, łazienki, sali terapeutycznej oraz studia nagrań.

ul Na Zaspę 53

Koszt realizacji - 304 153 zł
Wykonawca prac: F.H.U BUD-ROB SZPEK PAWEŁ
Zakończenie prac: czerwiec 2019 r.

Remonty budynków mieszkalnych

Prace remontowe budynków mieszkalnych rozpoczęły się w maju 2021 r. Remont pierwszych pięciu budynków przy ul. Na Zaspę 34C, 34D, Wilków Morskich 5, Wolności 12, 17 realizowany były w okresie od 19.05.2021 r do 16.09.2021 r.

Dla wszystkich 10 budynków objętych rewitalizacją w Nowym Porcie zakres prac obejmował m.in.: wykonanie izolacji poziomej i pionowej, elewacji, wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (przywrócenie oryginalnych podziałów), remontu drzwi i schodów, oraz naprawę ubytków i spękań murów zewnętrznych.

ul. Na Zaspę 34C

ul Na Zaspę 34C

Koszt inwestycji wyniósł: 310 353,63 zł
Wykonawca prac: „RECON” Przedsiębiorstwo Budowlane
Zakończenie prac: sierpień 2021 r.

ul. Na Zaspę 34D

ul Na Zaspę 34D

Koszt inwestycji: 365 191,03 zł
Wykonawca prac: „RECON” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z.o.o
Zakończenie prac sierpień 2021 r.

ul. Wilków Morskich 5

ul Wilków Morskich 5

Koszt inwestycji: 217 315,13 zł
Wykonawcą prac był: Zakład budowlano-dekarski Marek Plechowski
Zakończenie prac: wrzesień 2021 r.

ul. Wolności 12

ul Wolności 12

Koszt inwestycji: 521 139,45 zł
Wykonawcą prac był: Zakład budowlano-dekarski Marek Plechowski
Zakończenie prac: wrzesień 2021 r

ul. Wolności 17

ul Wolności 17

Koszt inwestycji: 520 512,65 zł
Wykonawcą prac był: „RECON” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z.o.o
Zakończenie prac: październik 2021 r.

ul. Rybołowców 1

ul Rybołowców 1

ul. Rybołowców 8

ul Rybołowców 8

Koszt inwestycji ul. Rybołowców 1: 556 315,52 zł.
Koszt inwestycji ul. Rybołowców 8: 789 493,14 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „RECON” Przedsiębiorstwo Budowlane
Zakończenie prac: grudzień 2021

ul. Strajku Dokerów 17A

ul Strajku Dokerów 17A

ul. Strajku Dokerów 18A

ul Strajku Dokerów 18A

ul. Strajku Dokerów 19A

ul Strajku Dokerów 19A

Koszt inwestycji budynków Strajku Dokerów 17a: 940 124,74 zł
Koszt inwestycji budynków Strajku Dokerów 18a: 480 706,02 zł
Koszt inwestycji budynków Strajku Dokerów 19a: 476 153,88 zł
Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Budowlane Recon Sp. z o.o.
Zakończenie prac: grudzień 2021 r.

NowyPort - budynki komunalne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Logo fundusze
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij